Portable Icon of Saint Seraphim
H.M. of Koroni |Agrafa |Karditsa